Skip links

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Tehničkog učilišta Vinkovci ustanove za obrazovanje odraslih

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE TEHNIČKOG UČILIŠTA VINKOVCI USTANOVE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

KLASA: 602-07/21-01

URBROJ: 2196-110-05-21-48

U Vinkovcima, 16. ožujka 2021.

Na temelju članka 38. – 43. Zakona o ustanovama (NN, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 34. Statuta TEHNIČKOG UČILIŠTA VINKOVCI ustanove za obrazovanje odraslih, sukladno Odluci Upravnog vijeća donesena dana 22. veljače 2021, Upravno vijeće TEHNIČKOG UČILIŠTA VINKOVCI ustanove za obrazovanje odraslih raspisuje:

NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE TEHNIČKOG UČILIŠTA VINKOVCI USTANOVE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od 4 godine, puno radno vrijeme.

Osim općih uvjeta propisanih zakonom, za ravnatelja/icu može biti izabrana osoba koja:

-ima stečenu visoku stručnu spremu

-ispunjava uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osnovne ili srednje škole prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

– ima najmanje 5 (pet) godine radnog iskustva u obrazovanju odraslih

– koja ispunjava i druge uvjete određene Zakonom o obrazovanju odraslih

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (diploma),

– dokaz o radnom iskustvu na odgojno – obrazovnim poslovima (ovjereni preslik radne

knjižice ili potvrde HZMO-a ),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),

– uvjerenje da se protiv kandidatu ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci),

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće TEHNIČKOG UČILIŠTA VINKOVCI ustanova za obrazovanje odraslih na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta kandidati su dužni dostaviti na adresu:

TEHNIČKO UČILIŠTE VINKOVCI ustanova za obrazovanje odraslih, Ljudevita Gaja 18,32100 Vinkovci, s naznakom „ Natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati „ . Nepotpune i nepravovremeno poslane prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Predsjednik Upravnog vijeća

__________________________

Željka Gale, prof.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg web iskustva.