Skip links

Graditeljstvo i geodezija

Srednja škola

Fasader/ka

Polaznik po završetku programa je osposobljen za uključivanje u obrtničku izradu fasaderskih radova, ali i u industrijsku, serijsku proizvodnju na složenim gradilištima. Stekao je osnovno profesionalno obrazovanje temeljem kojeg je moguće daljnje obrazovanje i usavršavanje u struci.

 • Usvojiti znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na gradilištu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom izvođenja poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te o mjerama zaštite ljudi i okoliša.
 • Poznavati svojstva i primjenu materijala, alata, pribora i pomagala.
 • Steći osnovna znanja o građevinskim konstrukcijama i njihovim zadaćama.
 • Steći znanja o važnosti fasade u građevinskoj konstrukciji i njezinoj ulozi u građevinskom objektu.
 • Usvojiti znanja o različitim vrstama fasadnih sustava, građevinskim podlogama i važnosti odabira odgovarajućeg fasadnog sustava za pojedine podloge.
 • Usvojiti spoznaju o važnosti sustavne gradnje.
 • Steći znanja o svim vrstama žbuka, njihovim svojstvima i načinima ugradnje pojedinih žbuka.
 • Steći znanje čitanja troškovnika, tehničkih prospekata raznih proizvođača materijala, smjernica za izvođenje pojedinih završnih radova u građevinarstvu.
 • Steći vještinu zidanja ravnih zidova fasadnom opekom.
 • Steći vještinu zidanja zakrivljenih zidova fasadnom opekom.
 • Steći vještinu zidanja odnosno izvedbe višeslojnih fasadnih zidova.
 • Steći vještinu žbukanja raznim vrstama žbuka kao i o važnosti naknadne njege žbuke nakon ugradnje.
 • Steći osnovna znanja o žbukalicama, silosima i silomatima.
 • Razviti kod učenika/polazniak osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

U program stjecanja srednje stručne sprema za zanimanje fasader/ka mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova fasadera.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje fasader/ka polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova fasadera.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o priznavanju i Odluku o obvezi polaganja razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Monter suhe gradnje

osposobljavanje za rad u području suhe gradnje koji omogućuje da polaznik ovlada znanjima i vještinama za samostalan rad za najkraće vrijeme učenja stjecanje uporabivog znanja koje omogućuje praćenje razvoja zanimanja na području suhe gradnje.

Ciljevi zajedničkih sadržaja u obrazovanju montera suhe gradnje na slijedećim područjima odgoja i obrazovanja:

 • osposobljavanje za rad u području suhe gradnje koji omogućuje da   učenik ovlada znanjima i vještinama za samostalan rad za najkraće vrijeme,  učenja,
 • stjecanje uporabivog znanja koje omogućuje praćenje razvoja zanimanja, na području suhe gradnje,
 • razvijanje sposobnosti ophođenja zasnovanog na humanim i demokratskim načelima,
 • razvijanje kritičkog odnosa prema vlastitom radu radi razvijanja stvaralačkih,  sposobnosti,
 • razvijanje potrebe i navike čuvanja osobnog zdravlja i upotrebe higijensko, tehničkih sredstava prilikom obavljanja svog posla
 • razvijanje potrebe i navike čuvanja i zaštite prirodne, životne i radne sredine.

Ciljevi i zadaće posebnih stručnih sadržaja u obrazovanju montera suhe gradnje:

 • oblaganje zidanih i betonskih zidova i stropova gipskartonskim pločama,
 • montaža pregradnih stijena s metalnom podkonstrukcijom,
 • oblaganje zidova zidnim oblogama od drva ili sličnim umjetnim zamjenama,
 • izvođenje spuštenih stropova na drvenoj ili metalnoj podkonstrukciji,
 • montaža izolacijskih slojeva na vertikalnim i kosim zidovima

U program obrazovanja za zanimanje MONTER/KA SUHE GRADNJE može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • 15 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montera/ke suhe gradnje.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • završena srednja škola
 • najmanje 17 godina starosti,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montera/ke suhe gradnje.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.

Građevinski tehničar

Cilj obrazovanja: Pripremiti polaznike za uspješno uključivanje na tržište rada i nastavak školovanja na građevinskom fakultetu, veleučilištu i ostalim tehničkim fakultetima.

 • informatički pismen
 • služi se računalnim programima za izradu nacrta
 • sposoban za rješavanja različitih tehničkih problema mehanizmima logičnog razmišljanja, povezivanja i razumijevanja
 • poznaje metoda za rješavanje strukovnih zadaća
 • posjeduje znanja o građevinarstvu
 • posjeduje znanja i vještine izrade nacrta i dijelova tehničke dokumentacije
 • poznaje metode proračuna jednostavnijih nosivih sklopova građevina
 • poznaje metode proračuna za uštedu energije i toplinske zaštite
 • poznaje suvremene arhitektonske konstrukcije, materijale i tehnologije
 • poznaje građevine
 • poznaje građevinsku mehanizaciju
 • poznaje i primjenjuje Zakon o gradnji, pravilnik i propise
 • poznaje cjelokupni proces planiranja i organizacije u graditeljstvu
 • poznaje način obračuna troškova građenja
 • odgovorno se odnosi prema važnosti i vrijednosti građevina
 • zainteresiran za graditeljsku baštinu i svaku intervenciju u prostoru

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje GRAĐEVINSKI/A TEHNIČAR/KA može se upisati osoba koja ima: završenu osnovnu školu, 15 godina života i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposbnosti polaznika za navedeno zanimanje.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje GRAĐEVINSKI/A TEHNIČAR/KA polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Zidar

Odgojno obrazovni program za zanimanje zidar/ica ima cilj stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja. Uključivanje u obrtničko-zanatsku izradu zidarskih konstrukcija, ali i u industrijsku, serijsku proizvodnju na složenim gradilištima. Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja temeljem kojeg je moguće daljnje školovanje u struci

 • Usvojiti znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na gradilištu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša.
 • Poznavati svojstva i primjenu materijala, alata, pribora i pomagala.
 • Steći osnovna znanja o građevinskim konstrukcijama i njihovim zadaćama.
 • Naučiti izračunati utrošak materijala, vrijeme izvođenja radova, te izradu predračuna za pojedine zidarske radove.
 • Steći vještinu zidanja zidova.
 • Usvojiti znanje o izradi, montaži i podupiranju oplata.
 • Usvojiti znanje o izradi i postavi armature prema tehničkom nacrtu za AB konstruktivne elemente.Razviti vještinu izrade, ugradnje i njegovanje betonske mase u AB konstrukcijama.
 • Steći vještinu žbukanja.Usvojiti znanje i steći vještinu postavljanja izolacija.
 • Usvojiti znanja o montaži svih vrsta građevinskih skela.Upoznati osnovna načela estetike u graditeljstvu.
 • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
 • Razviti kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje ZIDAR/ICA  može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje ZIDAR/ICA polaznik mora imati završenu srednju školu što je dužan dokazati prilikom upisa.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluka o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Tesar

Cilj obrazovnog programa Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja. Uključivanje u obrtničko-zanatsku izradu tesarskih konstrukcija, ali i u industrijsku, serijsku proizvodnju na složenim gradilištima. Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja na temelju kojeg je moguće daljnje školovanje u struci.

 • Usvajanje znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na gradilištu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša
 • Upoznavanje svojstva i mogućnosti primjene drva, drvnih materijala i ostalih materijala u graditeljstvu.
 • Usvajanje znanja i stjecanje vještina obrade drva i drvnih materijala ručnim alatima i električnim strojevima.
 • Podešavanje, oštrenje i održavanje ručnog alata i električnih strojeva.
 • Stjecanje vještine čitanja i izrade skica i tehničkih nacrta po pravilima tehničkog crtanja.
 • Naučiti izračunavati utrošak materijala i vremena za izradu određenih konstrukcija.
 • Usvojiti znanje o izradi, montaži i podupiranju oplata.
 • Usvojiti znanje o izradi, i postavi armature prema tehničkom nacrtu za AB konstruktivne elemente.
 • Razviti vještinu izrade, ugradnje i njegovanje betonske mase u AB konstrukcijama.
 • Razviti sposobnost i usvojiti znanje za ispravan odabir obrade, montaže i kompletiranje krovišta.
 • Upoznati tehnologiju izrade i montaže lijepljenih, drvenih, lameliranih nosača kao i montažnih kuća.
 • Usvojiti znanja o montaži svih vrsta građevinskih skela.
 • Upoznati osnovna načela estetike u graditeljstvu.
 • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
 • Razviti kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje TESAR/ICA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života,

 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesara

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje TESAR/ICA polaznik mora imati najmanje17 godina i završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja, te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesara.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Program prekvalifikacije za zanimanje TESAR prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Krovopokrivač

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove krovopokrivača. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa

 • izvoditi sve vrste podkonstrukcija i sustava pokrova, od glinenih, betonskih, bitumenskih i limenih do pokrova kamenom i drvenom šindrom
 • izvoditi toplinsku zaštitu obodnih konstrukcija fasadnih zidova, kosih i ravnih krovova
 • izvoditi hidroizolacijski sustav zaštite od bitumenskih i sintetskih traka, te sustava na osnovi premaza i pjena
 • izvoditi kompaktne toplinske sustave zaštite fasadnih zidova
 • izvoditi specijalne vrste konstrukcija za postizanje zvučne zaštite.

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

 • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova krovopokrivača/ice i izolatera/ke.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završena srednja škola
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova krovopokrivača/ice i izolatera/ke.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.

Armirač – III. stupanj

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove armirača. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa

Obrazovanje se realizira u 3 oblika:
 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • domovnica
 • rodni list

Soboslikar – ličilac

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove soboslikara. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa

Obrazovanje se realizira u 3 oblika:
 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • domovnica
 • rodni list
Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg web iskustva.