Skip links

Poljodjelstvo

Osposobljavanje i usavršavanje

Uzgajivač i prerađivač ljekovitog i začinskog bilja

Formaliziranje prethodno stečenih znanja u svrhu osnivanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Ulaskom RH u Europsku uniju, osobe koje se bave uzgojem, sakupljanjem i preradom aromatičnog i začinskog bilja moraju biti osposobljene za obavljanje ovih poslova. Na temelju istraživanja o potrebnim kompetencijama koje poslodavci traže od potencijalnih zaposlenika u sklopu projekta financiranog od strane EU „New skills for New and better jobs“ , anketirano je ukupno 217 poslodavaca, od čega je bilo 94 obrta, 96 poduzeća i 30 OPG-a. Rezultat istraživanja pokazao je da su među najtraženijim poslovima upravo ovi poslovi te se ukazala potreba za obrazovanjem ciljane grupe polaznika koji će završetkom programa steći specifične kompetencije za uzgoj, sakupljanje i preradu aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja.

Polaznik će:

 1. Razlikovati pojedine porodice, kao i najznačajnije morfološke i fiziološke karakteristike aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja
 2. Usporediti status aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja kroz povijest do danas i predvidjeti uzgoj i uporabu u budućnosti
 3. Razlikovati, odabrati i primijeniti agrotehničke mjere potrebne za ekološki uzgoj aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja
 4. Provoditi kontrolu rasta u uzgoju aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja, odabrati način i sredstva za integralnu zaštitu aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja
 5. Pravilno provoditi postupke dobivanja i čuvanja eteričnog ulja, hidrolata i ekstrakata aromatičnog i začinskog bilja

Tipično radno okruženje za uzgajivača/icu, sakupljača/icu i prerađivača/icu aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja  su  otvoreni prostori, rad u svim vremenskim uvjetima te fizički  rad. Prerada bilja radi se u specijaliziranom zatvorenom prostoru.

Rad na otvorenom može imati štetan utjecaj na zdravlje i život čovjeka. Većina poslova se obavlja stojeći ili u sagnutom položaju uz obvezu korištenja zaštitne odjeće i obuće.

U program osposobljavanja za uzgajivača/icu, sakupljača/icu i prerađivača/icu aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • 15 godina
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova uzgoja, sakupljanja i prerade aromatičnog i začinskog bilja

Uzgajivač/ica šarana i somova u ribnjacima

 • Razlikovati vrste i svojstva slatkovodnih riba.
 • Razlikovati, odabrati i provesti odgovarajuće postupke pri uzgoju šarana i somova u ribnjacima.
 • Koristiti alat i opremu za uzgoj šarana i somova u ribnjacima na ispravan način.
 • Primijeniti higijenske mjere i standarde za uzgoj šarana i somova u ribnjacima.
 • Čuvati i transportirati šarana i somova na ispravan način.
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu.
 • Završena minimalno osnovna škola,

 • Navršenih 18 godina života i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za uzgajivača/icu šarana i soma u ribnjacima.

Slatkovodni ribar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove slatkovodnog ribara. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa

 • četverogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Osposobljavanja za uzgajivača/icu i sakupljača/icu puževa

Program osposobljavanja za uzgajivača/icu i sakupljača/icu puževa donosi se za potrebe pojedinaca koji se bave ovom vrstom posla kako bi formalizirali vještine i znanja za koja posjeduju prethodna praktična iskustva. Završetkom ovog programa polaznicima se otvara mogućnost osnivanja i pokretanja vlastite poduzetničke djelatnosti. Također, omogućava se lakša zapošljivost u sektoru poljoprivrede za osobe koje nisu zaposlene te se postiže se usklađenost s potrebama tržišta rada.

 1. Razlikovati vrste puževa i njihove karakteristike te opisati načine uzgoja puževa;
 2. Razumjeti i primijeniti zakonske regulative vezane uz uzgoj i sakupljanje puževa;
 3. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri uzgoju puževa;
 4. Razlikovati vrste puževa koji se mogu sakupljati u prirodi te opisati postupak sakupljanja puževa u prirodnim staništima;
 5. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu  prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu pri uzgoju i sakupljanju puževa.

Tipično radno okruženje uzgajivača/ice i sakupljača/ice puževa je rad na farmi puževa    pri različitim vremenskim uvjetima, cjelodnevni rad u određenim fazama uzgoja puževa, rad u pognutom položaju tijela pri uzgoju i sakupljanju puževa.

U program osposobljavanja za uzgajivača/icu i sakupljača/icu puževa mogu se upisati polaznici koji imaju završenu minimalno osnovna škola, navršenih 18 godina života i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova uzgajivača/ice i sakupljača/ice puževa.

Uzgajivač gljiva

Uzgoj gljiva najsloženiji je uzgoj u poljoprivredi te spada u visoke tehnologije u poljoprivredi koje zahtijevaju visoka ulaganja u objekte i opremu te visoku obučenost radnika u proizvodnji. Istovremeno uzgoj gljiva se odlikuje visokom produktivnošću po jedinici površine i brzim obrtom kapitala pa omogućuje povrat uloženih sredstava već u roku 1 godine. Iz navedenih razloga te zbog velikog broja povećanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Republici Hrvatskoj smatramo donošenje ovog programa potrebitim i opravdanim.

 1. sposoban je sudjelovati u jednostavnoj usmenoj i pismenoj komunikaciji;
 2. sposoban je da razlikuje vrste gljiva;
 3. posjeduje osnovna znanja potrebna za razumijevanje zakonitosti u prirodi i društvu te je osposobljen za primjenu znanja u životu i struci;
 4. posjeduje vještinu rukovanja pomagalima , kao i preciznost u radu;
 5. primjenjuje stečeno znanje u radu  na uzgoju gljiva;
 6. primjenjuje usvojene metode učenja i usavršava nove;
 7. posjeduje znanje potrebno za uzgoj gljiva;
 8. posjeduje znanje potrebno za pokretanje i popravak alata i strojeva;
 9. preuzima odgovornost za svoj zadatak korištenjem vlastitog plana kako bi ostvario zadane ciljeve

U prostoru gdje se uzgajaju gljive mora biti optimalna temperatura i stalna visoka        vlažnost  zraka. Takvi se prostori moraju lako provjetravati, a moraju biti i osvetljeni potrebnom količinom svijetla, no ukoliko ne postoji dovoljno prozorskih otvora može postavljati i umjetna rasvjeta . U svim fazama uzgoja potrebno je održavati stalnu higijenu.

 • Završena osnovna škola,
 • navršenih 18 godina

Stočar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove stočara. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Osposobljavanja za uzgajivača/icu ovaca i koza

Uzgajivač/ica ovaca i koza svoj posao obavlja u otvorenim i zatvorenim prostorima pri različitoj temperaturi i čistoći zraka. Radom na otvorenom uzgajivači ovaca i koza mogu biti izloženi djelovanju nepovoljnih vremenskih uvjeta (vrućine, hladnoće, vjetra i oborina). Osobito je važno pridržavati se svih potrebnih higijenskih normi vezanih za prostor i uzgoj životinja kao i mjera zaštite od opasnosti od ozljeda koje mogu prouzročiti ovce i koze. Pitanje čistoće zraka važnije je u zatvorenim prostorima u kojima borave uzgajivači/ice ovaca i koza, jer osim što ovce i koze imaju specifične mirise, uzgajivači su izloženi neugodnim mirisima pri održavanju njihove higijene.

 1. Razlikovati pasmine i objasniti anatomsku građu ovaca i koza.
 2. Razlikovati i osigurati odgovarajuće uvjete za smještaj, razmnožavanje i uzgoj ovaca i koza.
 3. Stručno i sigurno uzgajati i njegovati ovce i koze.
 4. Prepoznati bolesti ovaca i koza i poduzeti odgovarajuće mjere zaštite.
 5. Koristiti uređaje, opremu i alat na pravilan i siguran način.
 6. Planirati troškove proizvodnje i plasman proizvoda (mlijeka, mesa i/ili vune) na tržište u skladu sa zakonskom regulativom.
 7. Primijeniti mjere zaštite na radu,odgovarajuća zaštitna sredstva te provoditi pravilne postupke u slučaju pružanja prve pomoći.

U program osposobljavanja za uzgajivača/icu ovaca i koza mogu se upisati osobe sa najmanje:

 • završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina života
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za uzgajivača/icu ovaca i koza

Ratar

Obrazovanje polaznika za izvođenje pojedinih radnih operacija u ratarskoj proizvodnji; obrada tla, gnojidba, sjetva, njega usjeva, žetva, spremanje i čuvanje ratarskih proizvoda. Primjena organskih mineralnih gnojiva, sjemena i sadnih materijala, nekih pesticida i drugih materijala.

 • Razviti sposobnosti za primjenu poljoprivrednih strojeva u ratarskoj proizvodnji pri izvođenju pojedinih radnih postupaka
 • Razvijanje sposobnosti za rukovanje poljoprivrednim strojevima, njihovo usklađivanje, nadzor i manje popravke
 • Usvajanje znanja o uspješnom radu u zaštiti ratarskih bilja dobrim poznavanjem i prepoznavanjem bolesti, štetnika i korova pojedinih ratarskih kultura
 • Dobro poznavanje sredstava za zaštitu bilja, količinu, način i vrijeme njihove primjene tijekom vegetacije i uskladištavanja ratarskih proizvoda
 • Obrazovanje polaznika za obavljanje određenih poslova i zadaća u ratarstvu
 • Usvajanje znanja iz gospodarstva i ustrojstva rada u ratarskoj proizvodnji, osnove zakonitosti odvijanja reprodukcijskog rada, odnosno procesa nastajanja troškova
 • Usvajanje znanja o tehnologiji proizvodnje određenih ratarskih kultura

U program stjecanja za zanimanje RATARA/ICE može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života,

Potrebni dokumenti:

 • svjedodžba završene osnovne škole- za upis u program stjecanja SSS
 • razredne svjedodžbe i Svjedodžba o završnom ispitu- za upis u program prekvalifikacije
 • rodni list, domovnica, osobna iskaznica

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje RATARA/ICE

 polaznik mora imati 18 godina i završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

U programu prekvalifikacije polaznik nije dužan polagati općeobrazovne predmete koje je položio u okviru stečene srednje stručne spreme. Program prekvalifikacije za zanimanje RATARA/ICE prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Povrtlar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove povrtlara. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Vrtlar

Uvođenje novih tehnologija i profila novih poslova, usklađenost s potrebama tržišta rada i mogućnostima zapošljavanja u području vrtlarstva. Formaliziranje prethodno stečenih znanja u svrhu osnivanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Ulaskom RH u Europsku uniju, osobe koje se bave uzgojem povrća moraju biti osposobljene za obavljanje ovih poslova. Program omogućuje stjecanje vještina potrebnih za pokretanje vlastitog poslovanja i lakše zapošljavanje.

 1. Razlikovati vrste i karakteristike vrtnog  bilja
 2. Koristiti odgovarajuće postupke u pripremi tla za podizanje vrtlarskih  kultura
 3. Izvoditi jednostavne poslove  pri sjetvi i/ili sadnji i njezi vrtnog bilja
 4. Izvoditi jednostavne poslove pri formiranju i održavanju uzgojnih oblika sadnica, grmova i krošnji drveća
 5. Koristiti alate i sredstva za poslove vrtlara na ispravan i siguran način
 6. Prepoznati simptome  i primijeniti mjere zaštite od bolesti, štetnika i korova  vrtlarskih kultura
 7. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnove prve pomoći.

Jednostavni poslovi u zanimanju vrtlara obavljaju se uglavnom na otvorenom, na primjer u vrtu, na njivi, u parku, na sportskim terenima, na grobljima i sl., ali i u zatvorenim prostorima kao što su staklenici i plastenici. Djelatnici su tijekom rada na otvorenom prostoru izloženi promjenjivim vremenskim uvjetima (hladnoći, vrućini, kiši), a u zatvorenim prostorima visokoj vlazi i vrućini. Mnogi poslovi, kao što su obrezivanje voćaka, uređenje vrtova, košnja i sl., sezonske su prirode, stoga je dok traje sezona vrtlar izložen većim opterećenjima. Radi se s različitim kemikalijama (pesticidima i herbicidima). U radu se koriste motorni i električni strojevi i alatialatite odgovarajuća zaštitna odjeća i oprema.

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju vrtlar može se upisati osoba s:

 • navršenih 15 godina života
 • završenom osnovnom školom
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju vrtlar

Program osposobljavanja u trajanju od 140 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno–instruktivnom nastavom,od čega je planirano 40 sati teorijske nastave koja će se realizirati u učionici ustanove i 100 sati praktične nastave koja će se provoditi.

Pletarstvo

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove pletarstva. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Pčelar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove pčelar. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Govedar

Tipično radno okruženje uzgajivača/ice goveda je rad u zatvorenim i otvorenim prostorima gdjese uzgajaju goveda, cjelodnevni rad u određenim fazama uzgoja i rastagoveda, rad u pognutom položaju tijela. pri različitoj temperaturi i čistoći zraka. Pitanje čistoće zraka bitnije je u zatvorenim prostorima u kojima borave goveda, jer osim što životinje imaju specifične mirise, uzgajivači/ice goveda su izloženi neugodnim mirisima pri održavanju njihove higijene. Rad na otvorenom može biti sasvim ugodan, no uzgajivači/ice goveda mogu biti izloženi djelovanju nepovoljnih vremenskih uvjeta: vrućine, hladnoće, vjetra i oborina.

 1. Razlikovati fiziološke procese i odabrati pasmine i modele uzgoja i selekcije
 2. Koristiti alate i sredstva za poslove uzgajivača/ice goveda na siguran način
 3. Koristiti tehnologiju i postupke u uzgoju goveda, vještina u vođenju proizvodnog procesa mliječne, tovne ili uzgojne farme.
 4. Prepoznati bolesti goveda, osigurati pomoć te poduzimati preventivne mjere za njihovo sprječavanje
 5. Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište
 6. Primijeniti mjere zaštite na radu, te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

U program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju stočara/ice mogu se upisati osobe sa najmanje:

 • završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina života
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za uzgajivača/icu goveda
 • položenom vozačkom dozvolom B kategorije

Program osposobljavanja u trajanju od 300 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 120 sati.

Osposobljavanja za poslove proizvođač/ica tradicionalnih mesnih proizvoda

Program osposobljavanja za proizvođača/icu tradicionalnih mesnih proizvoda donosi se za potrebe pojedinaca koji se bave ovom vrstom posla kako bi formalizirali vještine za koja posjeduju prethodna praktična iskustva. Završetkom ovog programa polaznicima se otvara mogućnost osnivanja i pokretanja vlastite poduzetničke djelatnosti. Također, povećava mogućnost zapošljavanja za osobe koje završe program osposobljavanja. Europska unija pridaje veliki značaj proizvodnji tradicionalnih proizvoda, jer doprinosi održivom razvoju sela, ruralnom turizmu i većem dohotku proizvođača što je u skladu s ciljevima zajedničke poljoprivredne politike (CAP) i najnovijim sustavom potpora tzv. jedinstvenim plaćanjem po farmi (SFP).

 1. Primijeniti mjere zaštite na radu u proizvodnji tradicionalnih mesnih proizvoda i koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu te pružiti osnovnu potrebnu prvu pomoć
 2. Prepoznati i provoditi održavanje osobne higijene, higijene radnog mjesta te radne odjeće i obuće pri proizvodnji tradicionalnih mesnih proizvoda
 3. Razlikovati građu i sastav mesa, te odabrati i koristiti kvalitetno meso za proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda koje povećava uporabnu vrijednost mesnih prerađevina
 4. Primijeniti načine razdvajanja i usitnjavanja mesa za preradu i postupke proizvodnje tradicionalnih mesnih proizvoda
 5. Razlikovati i koristiti strojeve, alate i pribor - noževe, pile i sl., za usitnjavanje mesa, miješanje i pripremu nadjeva, te punjenje nadjeva, pakiranje proizvoda te vage, opremu za tehničku obradu mesa, iznutrica i mesnih proizvoda

Tipično radno okruženje proizvođača/icu tradicionalnih mesnih proizvoda jest mesarski praktikum ili obrtnička radionica. Uvjeti rada u objektu za preradu mesa moraju odgovarati zakonskim propisima (Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla). Uz fizički rad postoji opasnost od povrede ručnim priborom i alatom – noževi, pile, opasnosti od padova zbog mokrih i skliskih podnih površina, opasnost od udara električne energije i opasnost od požara.

U program osposobljavanja za poslove proizvođača/ice tradicionalnih mesnih proizvoda može se upisati osoba koja ima:

 • završenu najmanje osnovnu školu,
 • navršenih 15 godina,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

Morski ribar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove morskog ribara. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • četverogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Lovočuvar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove lovočuvara. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Lovac

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove lovca. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Ekološko poljodjelstvo

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove ekološkog poljodjelstva. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Rukovatelj zglobnim traktorom

 1. Razlikovati dijelove i sklopove motorne kosilice i trimera
 2. Pripremiti motornu kosilicu i trimer za puštanje u rad.
 3. Rukovati motornom kosilicom i trimerom na siguran način
 4. Provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja motorne kosilice i trimera
 5. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.

U program osposobljavanja za rukovatelja motornom kosilicom i trimerom može se upisati osoba s:

 • završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina života
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja motornom kosilicom i trimerom.

Rukovatelj motornom kosilicom i trimerom

Fizički rad na otvorenom prostoru u pravilu za vrijeme vegetacije na travnjacima, vinogradima, u šumarstvu, poljodjelstvu i na raznim terenima - neravni tereni, kanali, kosine i sl. Rad zahtijeva određenu fizičku spremu zbog položaja tijela i kretanja za vrijeme obavljanja radova. Obavezno je korištenje sredstava osobne zaštite zaštitne naočale, rukavice, odjeća i obuća). Pridržavanje uputa proizvođača o radu s motornom kosilicom i trimerom i mjera zaštite te korištenje zaštitne obuće je neophodno kako bi se izbjegle najčešće povrede (povrede nogu).

Nakon osposobljavanja za rukovatelja/icu zglobnim traktorom polaznik će biti sposoban:

 • Stručno i sigurno obavljati zadaće na pripremi i rukovanju zglobnim traktorom u raznim uvjetima.
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu
 • Znati provoditi mjere  zaštite od požara
 • Znati pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu zglobnim traktorom može se upisati osoba koja ima:

 1. prethodno završenu  osmogodišnju školu
 2. najmanje 18 godina starosti
 3. položen ispit za vozača traktora

zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za rad rukovatelja zglobnim traktorom (odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti)

Rukovatelj/ica prskalicom

Potreba za stručnim osposobljavanjem djelatnika za rukovanje ručnom prskalicom te usklađivanje rada poslodavaca s Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada. Formaliziranje prethodno stečenih znanja i vještina.

 1. Razlikovati dijelove i sklopove ručne prskalice te objasniti njihove funkcije
 2. Pregledati ručnu prskalicu prije početka rada
 3. Pripremiti prskalicu za rad
 4. Rukovati pravilno  komandama ručne prskalice
 5. Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja ručne prskalice te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju
 6. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od  požara i pružiti osnovnu  prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

Tipično radno okruženje rukovatelja ručnom prskalicom je  na otvorenim prostorima ,zemljištima, poljima,vinogradima, voćnjacima fizički rad na otvorenom, rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Rad na zemljištu  može imati štetan utjecaj na zdravlje i život( udisanje različitih mirisa, dimova). Većina radnika na zemljištu radi dnevnu smjenu.

U program osposobljavanja za rukovatelja ručnom prskalicom mogu se upisati polaznici  koja imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za poslove rukovatelja ručnom prskalicom.

Vinogradar – Voćar – Vinar

Cilj i zadaće programa su da osposobi polaznika za obavljanje osnovnih poslova za: VOĆARA/ICU-VINOGRADARA/KU-VINARA/KU.

 • usvajanje osnovnih znanja iz programa struke
 • svladavanje vještina za obavljanje poslova
 • upoznavanje robe i materijala i njihovih svojstava
 • stjecanje osnovnih znanja iz zaštite na radu i ekologije
 • upoznavanje radnog procesa neposredno putem praktičnog rada

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za obavljanje poslova VOĆAR-VINOGRADAR-VINAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Kao uvjet upisa ne postoje nikakvi posebni psihofizički zahtjevi, osim što osoba mora biti zdrava, psihički i fizički - pri upisu priložiti liječničko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

 TRAJANJE PROGRAMA I OBLICI IZVOĐENJA NASTAVE

Trajanje obrazovanja: 160 sati

 Trajanje obrazovanja:

 Program osposobljavanja za obavljanje poslova VOĆAR-VINOGRADAR-VINAR realizira se u trajanju od  160 sati, od toga je  96 nastavnih sati teorijska nastava, a 60 nastavnih sati praktične nastave i 4 nastavna sata predviđena za završnu provjeru na kraju programa. 

Cvjećar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove cvjećar. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list
Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg web iskustva.