Skip links

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Srednja škola

Pekar – III. stupanj

Cilj obrazovanja: Odgoj i obrazovanje polaznika za zanatsku i industrijsku pekarsku proizvodnju. Završeni polaznik bi trebao biti osposobljen za samostalno obavljanje radnih postupaka te bi trebao ovladati znanjima i vještinama vezanim uz zanimanje – pekar. Većim brojem sati praktičnog rada polaznik treba razvijati komunikacijske sposobnosti, odnos prema vlastitim rezultatima rada, razvijati radne navike te usvojiti navike za čuvanje sredstava rada i radne okoline.

 • Izrada tijesta za kruh i peciva: prijem i skladištenje svih tvoriva, pripremu tvoriva, doziranje, sve vrste zamjesa tijesta, zrenje tijesta u masi, premjes tijesta.
 • Obrada tijesta i tjestenih komada: dijeljenje tijesta ručno i strojno, vaganje, okrugljenje, međuzrenje i završno oblikovanje tjestenih komada za kruh i peciva.
 • Zrenje tjestenih komada: obično i kontinuirano.
 • Pečenje tjestenih komada: pripremu tjestenih komada za pečenje, ubacivanje u peć, pečenje i vađenje gotovih proizvoda.
 • Hlađenje i skladištenje proizvoda: prirodno i umjetno hlađenje proizvoda, čuvanje brašna u skladištima.
 • Najčešće bolesti i kvarenje proizvoda.
 • Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.
 • Upoznati rad računala i mogućnost primjene u pekarstvu.
 • Naučiti izračunati utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda
 • Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša
 • Koristiti zaštitnu odjeću i obuću: kape ili marame, kute, radnog odijela ili pregače, obuće s gumenim potplatima svijetlih boja ili u bijeloj boji.

Za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje pekar/ica, polaznik mora biti stariji od 15 godina i imati završenu osnovnu školu i liječničku potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekara.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje pekar/ica polaznik mora imati srednju školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekara.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Mesar – III. stupanj

Cilj obrazovanja: Pripremiti polaznika za stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju mesar/ica. Postići osposobljenost polaznika za samostalno obavljanje radnih zadataka u mesnoj industriji.

 • Priprema i planiranje rada, pribora, i alata
 • Procesi rada u goveđoj klaonici: omamljivanje, iskrvarenje, skidanje kože s goveda, egzenteracija, rasijecanje trupova i dobivanje klaoničke težine.
 • Razvrstati  i iskoristiti sporedne  proizvode  klanja.
 • Prepoznati i sanirati nepoželjne promjene na mesu.
 • Konzervirati meso i proizvode od mesa; hlađenjem, smrzavanjem, sušenjem, soljenjem i salamurenjem, primjenom topline i dimljenjem.
 • Kategorizirati  i obraditi  meso.

Uvjeti za upis:

Za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje mesar/ica, polaznik mora biti stariji od 15 godina i imati završenu osnovnu školu.

- liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara/ice.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje mesar polaznik mora imati završenu srednju školu te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara/ice.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Poljoprivredni/-dna gospodarstvenik/-ca

Cilj obrazovanja: Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja. Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja na temelju kojeg je moguće daljnje školovanje u struci.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa srednje škole.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje POLJOPRIVREDNI/A GOSPODARSTVENIK/CA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje POLJOPRIVREDNI/A GOSPODARSTVENIK/CA polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Poljoprivredni tehničar – Fitofarmaceut – IV. stupanj

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju poljoprivredni tehničar/ka-fitofarmaceut/kinja.

Poljoprivredni/a tehničar/ka fitofarmaceut/kinja mora imati osnovna znanja o uzročnicima biljnih bolesti, biljnim nametnicima i korovu. Mora poznavati sredstva za zaštitu bilja i njihovu upotrebu te njihovo djelovanje na čovjeka i okoliš. Upoznati se s asortimanom u poljoprivrednoj apoteci (repromaterijali, alati i poljoprivredna mehanizacija, stočna hrana, dodaci stočnoj hrani, sredstvima za zaštitu bilja, pomoćnim materijalima – različitom ambalažom, vinskim suđem, vezivima i slično).

Osim toga, fitofarmaceut mora poznavati:

 • Osnove poljoprivrednog računalstva: pojam računovodstva, zadatke, ulogu i značenje knjigovodstva, dokumentaciju u knjigovodstvu, blagajničko poslovanje, izradu kalkulacija, pojam knjiženja i sl.
 • Evidenciju u poljoapoteci: dokumentaciju u skladištu, evidenciju roba, inventuru evidencije nabave i prodaje robe, te evidenciju ambalaže – tržište i promet roba; faktore tržišta i funkcije;
 • Usluživanje i aranžiranje: psihologiju prodaje i uređenje prostora;

Ciljevi i zadaće zajedničkih sadržaja u obrazovanju tehničara:

 • usvajati i jačati znanja i vještine komuniciranja i izražavanja radi postizanja potrebne samopouzdanosti, samoinicijativnosti u iskazivanju stručnog i poslovnog djelovanja i osobnosti te rada u poslovnom i društvenom okruženju;
 • stjecati dovoljan fond spoznaja općeg obrazovanja kvalitetnog i stalnog podizanja kulture življenja i rada, uspostave i oživljavanja novih modela rada i življenja;
 • ovladati onim fondom znanja u društveno-humanističkom i prirodoslovno-matematičkom području koje će omogućiti stalno usavršavanje ili nastavak školovanja, ali ponajprije kvalitetno stručno obrazovanje na razini srednje stručne spreme.

U program izobrazbe za zanimanje poljoprivredni/a tehničar/ka-fitofarmaceut/kinja mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje POLJOPRIVREDNI/ATEHNIČAR/KA-FITOFARMACEUT/KINJA polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Poljoprivredni tehničar-stočar

Stjecanje znanja i vještina neophodnih za obavljanje radova u uzgoju i njezi stoke te u proizvodnji mesa, mlijeka, jaja, vune, krzna i podmlatka pojedinih vrsta stoke. Polaznik stječe stručna i opća znanja koji omogućuje maksimalno iskorištavanje svih elemenata proizvodnje u interesu što obimnije i što jeftinije stočarske proizvodnje.

 • usvajanje znanja o građi i funkcioniranju stanice, tkiva, organa i pojedinih sustava, te organizama kao cjeline, stvaranje spoznaje o mogućnostima stočarstva, ovisno o zadovoljavanju potreba životinjskog organizma
 • usvajanje znanja i zakonitosti općeg stočarstva
 • primjena stečenih znanja iz biologije na domaće životinje
 • osposobljavanje učenika za primjenu stečenih znanja uz svladavanje gradiva drugih stručnih predmeta i izvršavanje određenih zahvata u stočarskoj proizvodnji
 • upoznati polaznika s pravilnom hranidbom stoke, ulogom pojedinih hranjivih tvari u životinjskom organizmu i posljedicama koje se javljaju zbog nedostatka hranjivih i bioloških vrijednosti tvari;
 • upoznavanje krmiva uobičajenih u hranidbi pojedinih vrsta i kategorija stoke sa stanovišta osobina i sastava, te hranidbene i biološke vrijednosti
 • upoznavanje načina (metode) određivanja hranjive vrijednosti pojedinih krmiva te upoznavanje normiranja i sastavljanja obroka za pojedine vrste i kategorije stoke
 • obrazovanje polaznika za izvođenje pojedinih radnih operacija u proizvodnji krmnog bilja (obrada tla, gnojidba, sjetva, njega, te spremanje i čuvanje krmne baze)
 • osposobljavanje za pravilno korištenje prirodnih travnjaka, njihovo održavanje, popravljanje i eksploataciju
 • upoznavanje reprodukcije goveda,
 • detaljnije upoznavanje građe i funkcije mliječnih žlijezda, mužnje, te primarna obrada mlijeka,
 • upoznavanje tehnoloških procesa proizvodnje mlijeka, podmlatka goveda i tova goveda,
 • detaljnije upoznavanje selekcije goveda
 • upoznavanje reprodukcije sitne stoke, selekcije i uzgoja rasplodnog podmlatka,
 • upoznavanje tehnologije proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka,
 • upoznavanje tehnologije tova svinja, peradi ovaca i koza,
 • upoznavanje tehnologije proizvodnje kokošjih jaja,
 • upoznavanje proizvodnje vune
 • upoznavanje gospodarskog značenja, sistematike, anatomske građe i sredine za uzgoj riba
 • upoznavanje polaznika s vrijednosnim aspektom procesa proizvodnje, pokazateljima uspješnosti poslovanja i specifičnostima poljoprivredne proizvodnje sa stanovišta ustrojstva rada,
 • upoznavanje mogućnosti za provedbu različitih radova u proizvodnji mlijeka, utovljene stoke, jaja i vune, te podmlatka pojedinih vrsta stoke,
 • iznalaženje najpovoljnijih rješenja sa stanovišta troškova

U program izobrazbe za zanimanje poljoprivredni/dna tehničar/ka -stočar/ica mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje poljoprivredni/dna tehničar/ka -stočar/ica polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi: razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Poljoprivredni tehničar-opći

 • Znati obavljati poslove u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, primijeniti moderna i   suvremena  sredstava i materijale za rad u području biljne proizvodnje. Usvojiti znanja(definirati, nabrojati i primijeniti) o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na poljoprivrednom gospodarstvu,spoznati važnost očuvanja vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima,  te mjere zaštite ljudi i okoliša.znati racionalno koristiti materijale i energiju. Usvojiti znanja pripreme materijala i sredstava za zaštitu, berbe i žetve, transporta i spremanja proizvoda biljne proizvodnje, njihove dorade i čuvanja.
 • Naučiti poslove organizacije rada u suvremenoj biljnoj proizvodnji.
 • Znati organizirati rad u različitim granama stočarstva,
 • znati pravilno koristiti nasljedne osnove i poznavati uvjete držanja pojedinih vrsta i kategorija stoke.
 • Znati obavljati poslove na pripremi tla za sjetvu i sadnju biljnih kultura do berbe i žetve te transporta i spremanja biljnih proizvoda.
 •  znati koristiti sve faktore proizvodnje mlijeka, mesa, jaja, vune, krzna i pomlatka pojedinih vrsta stoke te spoznati njihovu važnost.
 • Upoznati svojstva i mogućnosti primjene gnojiva, razlikovanje pojedinih poljoprivrednih kultura.
 • Usvojiti znanja i steći vještine obrade poljoprivrednih kultura ručnim alatima i  strojevima.

U program izobrazbe za zanimanje opći poljoprivredni tehničar mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR OPĆI polaznik mora imati završenu srednju školu.

U program prekvalifikacije za zanimanje opći poljoprivredni tehničar mogu se upisati polaznici koji imaju završenu minimalno trogodišnju srednju školu i najmanje 17 godina života.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o priznavanju i odluku o obvezi polaganja razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Izvedbeni nastavni plan za program prekvalifikacije izraditi će se nakon upisanih polaznika, a na temelju priložene dokumentacije iz koje će biti vidljivo iz kojeg zanimanja u koje zanimanje se prekvalificiraju.

Mljekar

Mljekar se bavi preuzimanjem, preradom, pakiranjem, skladištenjem i prodajom mlijeka i mliječnih proizvoda.

Za upis u srednjoškolski obrazovni program mljekara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 Za obavljanje poslova mljekara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i  stječe se kvalifikacija za tržište rada.  

Zanimanje mljekara obuhvaća različite poslove. On preuzima mlijeko, utvrđuje količine i kvalitetu mlijeka, hladi i skladišti sirovo mlijeko, termički ga obrađuje, pakira i iznova skladišti. Bavi se preradom mlijeka te proizvodi homogenizirano, pasterizirano i sterilizirano mlijeko, vrhnje, maslac, fermentirane mliječne proizvode (jogurt, kiselo mlijeko, acidofilno mlijeko, kefir), mlijeko u prahu, sireve, sirutke, kazein i laktozu, mliječne sladolede i druge mliječne proizvode, koje potom pakira i skladišti na odgovarajući način.

U svom radu, mljekar je vođen unaprijed određenom metodologijom i standardima prerade mliječnih proizvoda te nadzire kvalitetu mlijeka i mliječnih proizvoda.

Mljekar uzima i priprema uzorke za fizikalno-kemijske i mikrobiološke analize mlijeka i mliječnih namirnica.

Tijekom školovanja, mljekar se upoznaje s tehnologijom prerade namirnica, prehrambenim potrebama i zahtjevima korisnika, s primjerenošću pojedinih namirnica za ljudski organizam te s ulogom i značenjem mikroorganizama u prehrambenoj industriji.

 Upoznaje prehrambene vrijednosti namirnica i važnost mlijeka i mliječnih proizvoda u prehrani.

Mljekari moraju poznavati vrstu, čuvanje i pripremu ambalaže koji se koriste u proizvodnji konzumnog mlijeka. Važno za obavljanje zanimanja mljekara je poznavanje higijensko-tehničkih propisa i zahtjeva, načina prerade, čuvanja, pakiranja, ambalažiranja i skladištenja mlijeka i mliječnih proizvoda. Važna znanja, koja mljekar stječe tijekom školovanja, također su znanja o kvaliteti i higijenskoj besprijekornosti namirnica, jer priprema proizvode za ljudsku prehranu, a higijenski neispravna hrana može biti uzrok različitih oboljenja ili trovanja. 

Prehrambeni tehničar

Mljekari se zapošljavaju u obrtničkim pogonima i industrijskim objektima za preradu mlijeka i mliječnih proizvoda (mljekarama). Ako polože majstorski ispit pred Hrvatskom obrtničkom komorom mogu otvoriti vlastiti obrt.

 • domovnicu,
 • rodni list,
 • prethodno završene svjedodžbe,
 • osobna iskaznica,
 • liječnička potvrda iz medicine rada

Vrtlar

 • trogodišnji srednjoškolski program
 • upis u e radnu knjižicu
 • završena najmanje osnovna škola i navršenih 15 godina - za upis u 1. razred;
 • završena srednja škola i navršenih 17 godina - za upis u prekvalifikaciju

POTREBNE ISPRAVE

 • svjedodžba osnovne škole (za upis u 1.razred)
 • svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole,
 • svjedodžba o završnome radu/ispitu (za upis u prekvalifikaciju)
 • domovnica,
 • rodni list,
 • upisnica s ugovorom,
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljenje poslova vrtlara (za upis u 1.r. i prekvalifikaciju);
Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg web iskustva.