Skip links

Promet i logistika

srednja škola

Tehničar cestovnog prometa – IV. stupanj

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju tehničar cestovnog prometa.

Zadaće ovog obrazovnog programa su osposobiti polaznika za:

 • proučavanje i istraživanje tržišta prometnih usluga;
 • pripremu i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta ili putnika, te aktivno sudjelovanje u njegovoj realizaciji.
 • analiziranje prijevoznog procesa preko količinskih i kvalitativnih pokazatelja te dijagrama tahografa;
 • obavljanje poslova u sklopu otpremničke-špediterske djelatnosti (osiguranje tereta i putnika, priprema dokumentacije za carinjenje)
 • obavljanje poslova u sklopu osiguranja tereta i putnika. Izrada redova vožnje.
 • racionalno istraživanje voznog parka
 • priprema i ustroj održavanja voznog parka
 • poslove u službi unutrašnjeg nadzora prometa
 • poslove u skladištima
 • vođenje financijsko-komercijalnog poslovanja
 • izrada cijena prijevoza u teretnom i putničkom prometu
 • poslove u prometnoj službi na autobusnim i autoteretnim kolodvorima
 • poslove u svezi registracije, tehničkih pregleda i osiguranja motornih vozila
 • poslove u svezi rent-a cara
 • poslove u svezi regulacije, prometa u kretanju i mirovanju.

U program izobrazbe za zanimanje tehničar cestovnog prometa mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje tehničar cestovnog prometa polaznik mora imati 18 godina i završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

U programu prekvalifikacije polaznik nije dužan polagati općeobrazovne predmete koje je položio u okviru stečene srednje stručne spreme. Program prekvalifikacije za zanimanje tehničar cestovnog prometa prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Vozač motornog vozila – III. stupanj

Cilj obrazovanja: Stjecanje znanja, vještina i stajališta za osobni razvoj i daljnje učenje, stjecanje praktičnih i teorijskih znanja i vještina za obavljanje poslova vozača motornoga vozila, testjecanje sposobnosti za sigurno i pravilno upravljanje motornimvozilom na prometnicama, stjecanje znanja i vještina za pravilno upravljanje motornimvozilom, uređajima i opremomtijekomrada te njihovo pravilno održavanje, stjecanje znanja o sigurnosti pri radu, razvijanje ekološke svijesti i osobne odgovornosti.

 • posjeduje odgovarajuća znanja iz računalstva koja primjenjuje za pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad;
 • poznaje propise vezane upoznavanje Zakona o sigurnosti u cestovnom prometu, Zakona o javnom cestovnom prometu, Zakona o cestama i cestovnoj signalizaciji;
 • poznaje vrste i značajke vozila u cestovnom prijevozu te mehanizacije koja se koristi za ukrcaj ili iskrcaj tereta;
 • poznaje tehnologiju prijevoznoga procesa i dokumentaciju vezanu uz njega;
 • posjeduje vještine upravljanja vozilom u cestovnom prometu.
 • poznaje pravilno postavljanje teretana vozilo;
 • zna obilježiti vozilo za prijevoz tereta i putnika;
 • zna izabrati itinerar za prijevoz
 • poznaje uvjete za primjenu prekrcaj ne mehanizacije;
 • zna osnove međunarodnih konvencija u prijevozu tereta (CMR, CEMT, TIR, ATA)i prijevozu putnika;
 • zna postupak i ispisivanje prijevozne dokumentacije;
 • zna pravilno rukovati tahografom.
 • zna temeljne propise o zakonitostima odvijanja cestovnog prometa;
 • zna prometne znakove, značenje te postupak vozača pri nailasku na pojedini prometni znak;
 • zna prometna pravila te ih može primijeniti u konkretnim prometnim situacijama na cesti;

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje Vozač/ica motornog vozila  može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova vozača/ice motornog vozila.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje vozač/ica motornog vozila polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova vozača/ice motornog vozila koje je polaznik dužan donijeti prilikom upisa.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg web iskustva.